Home Wiadomości Praca czeka na człowieka.

Praca czeka na człowieka.

by admin
450 wejść

O etat w bełchatowskim starostwie mogą ubiegać się osoby z wyższym wykształceniem i co najmniej 5-letnim stażem pracy. Wolne stanowisko dotyczy prowadzenia spraw z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 7 września.

STAROSTA BEŁCHATOWSKI
ogłasza nabór Nr 11 / 2020 na wolne stanowisko pracy ds. leśnictwa i ochrony przyrody
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym
w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Pabianickiej 17/19 w Bełchatowie

1. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe;
  • co najmniej pięcioletni staż pracy;
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
2) znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
3) znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska;
4) znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
Prowadzenie postępowań w sprawie powierzenia, w drodze porozumienia, prowadzenia w imieniu Starosty spraw z zakresu nadzoru, o których mowa w pkt. 1, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji nadleśniczemu lasów państwowych;
Przygotowanie decyzji określających zadania właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów;
Przygotowanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów;
Prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu Państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;
Cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
Prowadzenie spraw w zakresie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych;
Prowadzenie spraw w zakresie rozpatrywania zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do projektów planów urządzenia lasów;
Kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
Przygotowanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych, na wniosek właściciela lasu;
Prowadzenie postępowań w sprawie nakazywania, w drodze decyzji, właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wykonania obowiązków oraz zadań zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasów;
Przygotowanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów;
Załatwianie spraw związanych ze zmianą użytku leśnego na rolny;
Prowadzenie spraw związanych z wstrzymywaniem, w drodze decyzji administracyjnej, wypłaty ekwiwalentu, w przypadku stwierdzenia, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia, uproszczonym planem urządzenia lasu lub w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu, w tym nakazywanie w uzasadnionych przypadkach, zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi;
Przygotowanie decyzji przywracających wypłaty ekwiwalentów;
Dokonywanie oceny udatności upraw w 4 lub 5 roku od zalesienia gruntu rolnego;
Składanie do Wojewody wniosków o uznanie lasu nie stanowiącego własność Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru;
Wydawanie zaświadczeń dotyczących prawa pierwokupu ( art. 37a ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach);
Wydawanie kserokopii z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla działek objętych tym dokumentem;
Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
Wykreślanie z rejestru zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających rejestrację zwierząt egzotycznych lub ich wykreślenie;
Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na gruntach komunalnych;
Dokonywanie oględzin drzew i krzewów rosnących na gruntach komunalnych wnioskowanych do usunięcia;
Przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych:
a) z naliczeniem opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na gruntach komunalnych;
b) z odroczeniem opłaty za usunięcie drzew i krzewów na okres 3 lat w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych;
c) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów poprzez ich przesadzenie w inne miejsce.
Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie stwierdzenia zachowania żywotności nasadzeń zamiennych po upływie 3 lat od ich dokonania;
Dokonywanie oględzin nasadzeń zamiennych;
Przygotowanie i wydawanie decyzji:
a) umarzających należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew i krzewów, jeżeli nasadzenia te zachowały swoją żywotność;
b) umarzających należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew i krzewów, jeżeli nasadzenia nie zachowały swojej żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
c) nakazujących uiszczenie należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew i krzewów, jeżeli nasadzenia te nie zachowały swojej żywotności z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości.
Prowadzenie postępowań w zakresie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zielonych, usunięcia bez wymaganego prawem zezwolenia drzewa lub krzewów rosnących na gruntach komunalnych;
Dokonywanie oględzin miejsca usunięcia drzewa lub krzewów;
Przygotowywanie i wydawanie decyzji nakładających administracyjne kary pieniężne za usunięcie bez wymaganego prawem zezwolenia drzew i krzewów rosnących na gruntach komunalnych;
Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawach rozłożenia na raty administracyjnej kary pieniężnej za usuniecie bez wymaganego prawem zezwolenia drzew i krzewów rosnących na gruntach komunalnych;
Opiniowanie wniosków na rzecz Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami, w zakresie wydawania zgody na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu;
Uzgadnianie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska zezwoleń na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych dróg publicznych;
Dokonywanie oględzin drzew i krzewów w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych;
Dokonywanie oględzin drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty przed ich usunięciem;
Dokonywanie analizy prowadzonych w Wydziale postępowań w sprawie wydawania decyzji zobowiązujących podmiot korzystający ze środowiska do sporządzania i przedłożenia przeglądu ekologicznego w przedmiocie prowadzonych spraw wynikających z zakresu obowiązków;
Realizacja zadań ujętych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Bełchatowskiego z zakresu prowadzonych przez siebie spraw;
Udostępnianie informacji o środowisku oraz informacji publicznej z zakresu prowadzonych spraw;
Przygotowanie i przekazywanie informacji niezbędnych do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie z zakresu prowadzonych przez spraw;
Prowadzenie postępowań dotyczących egzekucji komorniczej w administracji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw;
Załatwianie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami wydziału;
Prowadzenie spraw sekretariatu Wydział, w tym odbieranie i przyjmowanie korespondencji przychodzącej zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Praca na cały etat, wykonywanie pracy przy komputerze, bezpośredni kontakt z klientami.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny – własnoręcznie, czytelnie podpisany,
2) życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie, czytelnie podpisany,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów (np. zaświadczenie o okresie zatrudnienia w przypadku trwającego stosunku pracy) potwierdzających wymagany staż pracy uwierzytelnione (poświadczone za zgodność z oryginałem) przez kandydata;
4) odpis lub kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie uwierzytelnione ( poświadczone za zgodność z oryginałem) przez kandydata;
5)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach uwierzytelnione ( poświadczone za zgodność z oryginałem) przez kandydata;
6) wypełniony, własnoręcznie i czytelnie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik nr 8 do Procedury Naboru do pobrania na stronie http://www.bip.powiatbelchatowski.pl);
7) własnoręcznie i czytelnie podpisane oświadczenie kandydata ( załącznik nr 7 do Procedury Naboru):
a) o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
d) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
e) o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kserokopie dokumentów mogą zostać uznane za uwierzytelnione wówczas, gdy zawierają adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” oraz datę i czytelny podpis osoby uwierzytelniającej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Nabór Nr 11/ 2020 na stanowisko ds. leśnictwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie” w terminie do dnia 07.09.2020 r. do godziny 1530 (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP) osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19 lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).

Dodatkowe informacje
Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających i wymaganych w niniejszym naborze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. O terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiatbelchatowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Pabianickiej 17/19.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonej procedury naboru są dołączane do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów można odebrać osobiście za potwierdzeniem odbioru, bądź można upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia w Zespole ds. Kadr Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w ciągu 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w wyniku przeprowadzonej procedury naboru, natomiast
w przypadku niewyłonienia kandydata przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Pabianickiej 17/19, 97-400 Bełchatów;
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: bstachowicz@powiat-belchatowski.pl;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO;

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO) oraz do ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO;
Ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), jednak skorzystanie z tego prawa będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w naborze;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w procedurze naboru, a w przypadku niewyłonienia kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

źródło: Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz