Strona domowa Wiadomości Dotacje na szkolenie pracowników z PUP

Dotacje na szkolenie pracowników z PUP

by admin
315 wejść

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza II nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
Wnioski będą przyjmowane w dniach od 03.04.2018 r. do dnia 06.04.2018 r. w godz. 8:00 – 14:00.

W roku 2018 o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą mogli ubiegać się wyłącznie Pracodawcy, którzy spełniają jeden z poniższych priorytetów wydatkowania środków KFS przyjętych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych (link do zawodów deficytowych: https://barometrzawodow.pl/pl/lodzkie/prognozy-dla-powiatow/2018/belchatowski.15..114….2.5-4…0.1.1.114.);
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z  zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Krajowy  Fundusz  Szkoleniowy (KFS)   to  wydzielona  część  środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Środki KFS adresowane są do pracodawców, inwestujących w przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Środki KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, obejmujące:

  • określenie  potrzeb  pracodawcy  w  zakresie  kształcenia  ustawicznego w  związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania  lekarskie i psychologiczne  wymagane do  podjęcia  kształcenia  lub  pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca planujący skorzystanie ze środków KFS musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności wyłącznie w terminie ogłoszonego naboru. Nabory powtarzane będą do wyczerpania dostępnego w danym roku limitu środków KFS.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW

Starosta  może  przyznać  środki  z  KFS  na  finansowanie  kosztów  kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy:

  • w wysokości 80 %⃰  tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Uwaga  20% wkładu pracodawcy,  liczone jest od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie kształcenie ustawicznego. Do wkładu własnego nie należy wliczać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, koszty delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów  tych środków.

Umowy zawiera się tylko na działania na rzecz kształcenia ustawicznego, które się jeszcze nie rozpoczęły.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Druk wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępny jest na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl oraz w siedzibie urzędu pracy pokój 1.14. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie: 44 631-40-60.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od 03.04.2018 r. do 06.04.2018 r. w godz. od 8:00 do 14:00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie – pokój 1.12 lub elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie Epuap2 w godzinach od 8:00 do 14:00. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Nabór wniosków może być powtarzany do wyczerpania dostępnego w danym roku limitu środków KFS. Informacja o terminach naboru wniosków zostanie umieszczona na stronie internetowej http://pupbelchatow.pl

Wnioski do pobrania:

Wniosek KFS 2018

Ustalenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz