Home Edukacja Zdobądź za darmo atrakcyjny zawód.

Zdobądź za darmo atrakcyjny zawód.

by admin
232 wejść

Do 10 września trwa rekrutacja do nowej Szkoły Policealnej w ZSP nr 2 w Bełchatowie, w której można zdobyć zawód: technika administracji, technika bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekuna medycznego lub terapeuty zajęciowego. Nauka w tej placówce jest bezpłatna, nie trwa dłużej niż 2 lata, odbywa się w trybie zaocznym – weekendowym. Absolwenci przystępują do egzaminu państwowego. Organem prowadzącym szkołę jest samorząd Powiatu Bełchatowskiego.

W nowej powiatowej Szkole Policealnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. R. Traugutta w Bełchatowie najszybciej – po nauce trwającej jeden rok – zdobyć można zawód opiekuna medycznego. Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej, planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze. Jest to najbardziej uniwersalna profesja, związana z medycyną. Osoba z takimi kwalifikacjami może pracować zarówno z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i z takimi, którzy  pomocy wymagają stale (starszymi, niepełnosprawnymi): w szpitalu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domy pomocy społecznej, ośrodku opieki zdrowotnej, w fundacji i stowarzyszeniu działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Dwa lata (4 semestry) trwa nauka dla terapeuty zajęciowego. Zawód ten należy do grupy zawodów medycznych, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Terapeuta zajęciowy prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej, mające na celu pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji chorych oraz przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub kalectwa.

Także dwa lata edukować się może technik administracji. Ten zawód związany jest z organizowaniem i gromadzeniem informacji, dokumentacji, prowadzeniem wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych, sporządzaniem protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań, przygotowaniem pism, porządkowaniem dokumentacji etc. Takie kompetencje przydatne są w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych, firmach ubezpieczeniowych.

Atrakcyjnym zawodem, o szerokiej perspektywie zatrudnienia, jest technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba z takimi kwalifikacjami przygotowuje analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników, ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach BHP, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Nauka w Policealnej Szkole w ZSP nr 2 w Bełchatowie potrwa 3 semestry.

Edukacja w każdym z ww. kierunków kończy się państwowym egzaminem. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

źródło: A.Zawodzińska – Starostwo Powiatowe.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz