Home Polityka Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

by admin
404 wejść

W Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu odbyła się dzisiaj XX Sesja Rady Powiatu. Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego radni obradowali, a do jednych z najważniejszych tematów lipcowej sesji należały: przedstawienie raportu o stanie powiatu, udzielenie wotum zaufania, a także udzielenie absolutoriom zarządowi.

Raport o stanie powiatu, który przedstawiła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, rozpoczął XX sesję Rady Powiatu. W części pierwszej dokument zawiera informacje ogólne i podstawowe o powiecie. Są to m.in. dane o liczbie mieszkańców, migracjach ludności i dynamice zmian w tym obszarze. W części drugiej najwięcej miejsca poświęcono działaniom samorządu powiatu, podjętym w roku ubiegłym, odpowiadającym zasadniczym celom, ujętym w „Strategii rozwoju PB na lata 2015-2020” i „Programie Rozwoju Lokalnego”. Po dyskusji nastąpiło głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu. Za głosowało 18 radnych, przeciw 3 radnych.

Kontrolę nad działalnością samorządów w zakresie finansów sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Łodzi. Ta wydała pozytywną opinię Zarządowi. Jak powiedziała Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr …. 

Zasadniczą, priorytetową podstawą naszej pracy w roku ubiegłym była oczywiście uchwała budżetowa. W roku 2019 na wydatki przeznaczyliśmy sumę 130 mln zł, z której 119 milionów złotych stanowiły wydatki bieżące, a prawie 11 milionów złotych-inwestycje. Podejmowaliśmy starania o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych z kilku źródeł, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódzki Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Infrastruktury, PFRON. Nasze projekty-rozpoczęte w roku 2019 – otrzymały dofinansowanie 6 mln 170 tys. zł. Są wśród nich programy i inwestycje edukacyjne, społeczne, remonty i przebudowy dróg, infrastruktura sportowa. W sumie ponad 8 mln zł (8,3 mln zł) kosztować będą działania na rzecz osób pozostających bez pracy. Taką sumę nasz powiat otrzymał z EFS na dwa duże projekty w tym obszarze. Jeden z nich zakończył się w grudniu 2019, drugi jest kontynuowany jeszcze w roku bieżącym. Chcę także wspomnieć o budowie Systemu Informacji Przestrzennej dla potrzeb geodezji i kartografii, w której uczestniczymy z 13 innymi powiatami w Łódzkiem. W tej dziedzinie wartość pomocy dla naszego powiatu wyniesie w sumie 4 mln 300 tysięcy złotych.

Dla mieszkańców powiatu wyjątkowo ważne są inwestycyjne drogowe, które poprawiają bezpieczeństwo i komfort życia… samorząd powiatu wydał w minionym roku ok. 5,2 miliona złotych. Rozbudowa i przebudowa ulicy Cegielnianej, a w szczególności przebudowa mostu, to najdroższa inwestycja drogowa. Kosztowała ponad dwa miliony złotych (2 250 913 zł). Na drugim miejscu pod względem kosztowności plasuje się droga Bogdanów – Łękawa (1 334 935 zł), na trzecim budowa chodnika w Pożdżenicach (597 994 zł). Potrzebną inwestycją była budowa chodnika w Wygiełzowie za ponad 300 tys. zł. Roboty budowlane, polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, zrealizowano na dwóch odcinkach drogi Trakt Puszczański – Osiny. W Parznie, w okolicy cmentarza, odnowiono jezdnię i zbudowano chodnik. W Kurnosie II wymieniono korytka odwodnieniowe. Planując kolejne drogowe inwestycje, zleciliśmy m.in. opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi Adamów – Ławy, budowę ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie nawierzchni jezdni w Woli Mikorskiej. W realizacji inwestycji drogowych współpracowaliśmy w ub. roku z gminami Zelów, Szczerców i Rusiec.

Po przyjęciu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,przyszła pora na udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Za było 18 radnych, zaś od głosu wstrzymało się 3 radnych.

źródło: Starostwo Powiatowe Bełchatów

Może Cię zainteresować

1 komentarzy

JACEK 10 lipca 2020 - 05:35

a kiedy przyjdzie czas na drogę Nowy Świat w stronę Kurnosa 1.

Reply

dodaj komentarz