Home Sport GKS Bełchatów ogłasza konkurs na prezesa klubu.

GKS Bełchatów ogłasza konkurs na prezesa klubu.

by admin
689 wejść

Rada Nadzorcza Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000070030 (dalej: „Spółka”) ogłasza postępowanie kwalifikacyjnie na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu GKS „Bełchatów” S.A.

I. Kandydatem może być osoba, która m.in. spełnia następujące warunki:

1. posiada doświadczenie w zakresie: prowadzenia działalności sportowej, a w szczególności obejmującą rozgrywki ligowe piłki nożnej lub posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych/zarządzie/radzie nadzorczej spółki kapitałowej bądź stowarzyszenia/fundacji;

2.  posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych lub w wypadku doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności sportowej co najmniej wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;

3.  jest niekarana.

II. Kandydatem nie może być osoba, której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki i/lub Stowarzyszenia.

III. Kandydat składa zgłoszenie kwalifikacyjne (dalej: „Zgłoszenie”), które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do Zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1.    list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
2.    dokumenty potwierdzające wykształcenie,
3.    dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności sportowej i kwalifikacje kandydata,
4.    oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata,
5.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

IV. Pisemne Zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie GKS Bełchatów w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00. Termin przyjmowania Zgłoszeń mija 11.01.2021 r. o godz. 15:00. Przyjmujący Zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.

V. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres siedziby spółki

VI. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu”.

VII. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w ust. 2 powyżej, lub Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

VIII.  Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

IX. Otwarcie kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w siedzibie spółki, w dniu 12.01.2021 r.

X. Rada Nadzorcza dokona oceny zgłoszeń pod kątem terminowości złożenia i spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w Ogłoszeniu.

XI. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie Zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w Ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

XII. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

XIII. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się od dnia 13.01.2021 r. w siedzibie spółki lub w sposób zdalny za pomocą środków komunikowania się na odległość o czym Kandydaci dopuszczeni do rozmów zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XIV. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach:

1.    działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
2.    zagadnień związanych ze sprawowaniem funkcji jako Prezes Zarządu spółki kapitałowej,

XV. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XVI. Zarząd zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

XVII. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” Spółka akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000070030
Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” Spółka akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000070030. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. Pełna treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 RODO została wskazana, we wzorze oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

XVIII. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zgłoszenia kwalifikacyjnego („Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata do Rady Nadzorczej spółki Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” Spółka akcyjna z siedzibą w Bełchatowie” oraz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego”) możliwe są do pobrania poniżej.

1.2_zal.2_oswiadczenia.pdf 1.2_zal.2_oswiadczenia.pdf1.3_zal.3_oswiadczenia_rodo.pdf 1.3_zal.3_oswiadczenia_rodo.pdf

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz