Home Wiadomości Bogu na chwałę – ludziom na pożytek. 100-lecie OSP Grocholice.

Bogu na chwałę – ludziom na pożytek. 100-lecie OSP Grocholice.

by admin
287 wejść

Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie – Grocholicach Rok 2021 jest dla tej jednostki rokiem szczególnym i podniosłym z uwagi na jubileusz stulecia formalnego jej założenia. W zakładaniu Ochotniczych Straży Pożarnych przed 100 laty nie chodziło tylko o powoływanie jednostek, które miały gasić pożary, ale przede wszystkim chodziło o to, aby odbudować polskie państwo i nowo polskie społeczeństwo. By wprowadzić do tego społeczeństwa ład i porządek.

Czas, kiedy Polska odzyskiwała po 123 latach niepodległość, to czas kiedy straże działały w różnych warunkach i na podstawie różnego ustawodawstwa narzuconego jeszcze przez zaborców. Zjednoczenie ruchu strażackiego w organizację jednolitą dla całej Rzeczpospolitej było koniecznością i planowano je od 1918 roku. Plany i prace organizacyjne pokrzyżowała wojna z bolszewikami w 1920 roku. Na fali strażackiego entuzjazmu powstawały kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym OSP w Grocholicach.

Rok 1921 to formalne zawiązanie straży w Grocholicach oraz jej przystąpienie do Związku Floriańskiego. Jednak tak naprawdę straż w Grocholicach istniała już od dawna, a źródła historyczne wspominają o udziale strażaków z Grocholic w ratowaniu płonącego Bełchatowa w XVIII i XIX wieku. Rok 1921 przyniósł sformalizowanie istniejącego ruchu strażackiego. 18 grudnia 1921 r. odbyło się w Grocholicach zebranie, na którym „podpisane osoby, które odczuwając potrzebę zawiązania Straży Ochotniczej w Grocholicach, jako w środowisku więcej zaludnionem przy współudziale przybyłego na to zebranie instruktora ze Związku Floriańskiego z Warszawy.

Postanowiono organizować Straż Ochotniczą na zasadach Statutu Straży Ogniowej Ochotniczej”. W zebraniu tym wzięło udział 33 członków czynnych oraz 12 członków popierających. Wybrano pierwszy sześcioosobowy zarząd, w skład którego weszli: prezes ks. Marian Bieliński, naczelnik Stanisław Greńkowski, skarbnik Józef Markiewicz, sekretarz Paweł Kozłowski, gospodarz Władysław Kołosiński i pomocnik naczelnika Franciszek Boniecki.

W latach 1921 – 1922 kupiono umundurowanie i pierwszy sprzęt: beczki na wodę do zaprzęgu konnego i pompę ssąco – tłoczną. W 1923 r. zorganizowano strażacką orkiestrę dętą, która istnieje do dziś. Następnie wybudowano, całkowicie w czynie społecznym, drewnianą remizę strażacką. Inicjatywę wsparł dziedzic Przedpełski z Łękawy. Dziesięć lat później zdecydowano o budowie remizy murowanej na działce przekazanej przez Wspólnotę Łąkarską Grocholice. W skład komitetu budowy strażnicy weszli: Józef Markiewicz, Marian Kaczorowski, Józef Szustakiewicz, Władysław Kołosiński i Jakub Jasiński. Prace trwały 2 lata. W 15. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości remizę oddano do użytku, a dla uczczenia wydarzenia wmurowano tablicę pamiątkową na zachodniej ścianie budynku.

Oprócz wiodącej działalności na niwie przeciwpożarowej strażacy także organizowali zabawy taneczne, majówki, widowiska kulturalne, a nawet przedstawienia teatralne i koncerty. Szczególną wagę przywiązywano do pielęgnowana tradycji i historii lokalnej, upowszechniania wśród młodzieży i dorosłych wiedzy i zamiłowania do idei OSP, krzewienia aktywności sportowej i turystycznej. Straż w Grocholicach wrosła w środowisko lokalne, przetrwała tak trudne okresy w dziejach narodu, jak okupacja niemiecka czy stalinizm. Zawsze z podniesionym czołem strażacy z Grocholic służyli społeczeństwu. Przez sto lat zmieniała się rzeczywistość i jej wyzwania, ale działalność OSP trwała nieprzerwanie. Zasadnicze cele i charakter działalności OSP w Grocholicach przetrwały i są dzisiaj rozwijane tak, jak niegdyś, w łączności z lokalnym samorządem, pod fachowym nadzorem i przy pomocy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Ambicją i marzeniem jednostki było włączenie jej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Udało się to zrealizować w 2014 r. Jednostka sukcesywnie doposaża się w nowoczesny sprzęt ochronny i ratowniczy. Do priorytetowych działań należy również praca z młodzieżą, która owocuje sukcesami na zawodach sportowo-pożarniczych i konkursach wiedzy pożarniczej i ekologicznej.

źródło: Starostwo Powiatowe/UM Bełchatów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz