Home Polityka Mariola Czechowska z wotum zaufania.

Mariola Czechowska z wotum zaufania.

by admin
539 wejść

Najpierw Raport o stanie Miasta, potem wotum zaufania, a wreszcie absolutorium dla prezydenta Bełchatowa Marioli Czechowskiej. To najważniejsze wydarzenia z czerwcowej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania poprzedziła debata nad Raportem o stanie Miasta za 2019 rok. Dokument, który dostępny jest TUTAJ, zawiera kompleksowe informacje na temat Bełchatowa, m.in. geograficzne (w tym dotyczące skomunikowania miasta), demograficzne, ekonomiczne i gospodarcze, społeczne (np. działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, integracji osób niepełnosprawnych, Bełchatowskiej Karty Rodziny) czy oświaty (żłobek, przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne) i miejskich inwestycji. W raporcie znalazły się także dane na temat finansów miasta oraz Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Opracowanie obejmuje również szczegółowe sprawozdania z podejmowanych przez miasto działań na rzecz ochrony środowiska oraz działalności miejskich placówek kulturalnych i sportowych.

Następnie odbyła się dyskusja, która zakończyła się udzieleniem prezydentowi Bełchatowa wotum zaufania. Za wyrażeniem pozytywnej oceny pracy prezydent Czechowskiej głosowało 19 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 roku. Wcześniej zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjna Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz sprawującą nadzór nad działalnością samorządów w zakresie finansów Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO) w Łodzi. Dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie.

To był dobry rok. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu finansami udało nam się zlikwidować deficyt i uzyskać nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 660 tys. zł. Przeprowadziliśmy wiele ważnych dla naszego miasta inwestycji. Wymienię tylko kilka z nich. Wybudowaliśmy węzeł przesiadkowy, kupiliśmy sześć nowych niskoemisyjnych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, na terenie miasta powstają nowe parkingu i drogi, inwestujemy w oświatę i zieleń. – Część z inwestycji realizowanych jest dzięki wsparciu unijnemu, jak np. remont Kamienic Tkaczy, rewitalizacja zdegradowanego obszaru Bełchatowa czy termomodernizacja Odry – mówi prezydent Mariola Czechowska.

Rok 2019 zakończył się realizacją dochodów na poziomie 273 mln 150 tys. 452 zł (101,69 proc.) i realizacją wydatków w wysokości 272 mln 544 tys. 424 zł (98,6 proc.). Miasto posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 47 mln 840 tys. 845 tys. 921, co oznacza spadek zadłużenia o kwotę 994 tys. 950 zł w stosunku do stanu na koniec 2018 roku i o 17 mln 868 tys. 29 zł w porównaniu z rokiem 2013 (wtedy wynosiło ono 65 mln 713 tys. 950 złotych).

Po przyjęciu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, radni zajęli się kwestią udzielenia prezydentowi absolutorium, które oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego w określonym przedziale czasowym. Do przyjęcia uchwały absolutoryjnej wymagana jest bezwzględna większość, co w przypadku bełchatowskiej Rady Miejskiej oznacza 12 głosów. Absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej udzielone zostało 20 głosami za przy jednym wstrzymującym.

Bardzo dziękuje Państwu za udzielenie mi absolutorium. Dziękuję także za pracę z nami na rzecz miasta i za wszystkie uwagi – nie tylko te pozytywne, ale też te negatywne – powiedziała po głosowaniu prezydent Mariola Czechowska.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz