Home Powiat Stowarzyszenia dostaną 120 tysięcy, nauczyciele 220 tysięcy.

Stowarzyszenia dostaną 120 tysięcy, nauczyciele 220 tysięcy.

by admin
697 wejść

Rada Powiatu w Bełchatowie odbyła kolejną sesję w trybie korespondencyjnym. Radni przyjęli m.in. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, ustalili kwoty dofinansowania nauczycielom dokształcania zawodowego, zapoznali się z informacją o bieżącej sytuacji epidemicznej w naszym powiecie.

Materiały dostarczono radnym wcześniej, swoje głosy radni zaznaczali na specjalnej karcie. Prezydium rady zliczyło je, a wyniki głosowania przewodniczący RP Sławomir Malinowski odczytał podczas transmisji w Internecie.

Program współpracy samorządu Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi na bieżący rok określa rodzaj i charakter wspierania tych podmiotów, by zapewnić im jak najlepsze możliwości do działania na terenie naszego powiatu. Dokument był już przez radnych rozpatrywany w listopadzie ub. roku. Po zastrzeżeniach do niego ze strony Wojewody Łódzkiego został poszerzony o katalog konkretnych działań w poszczególnych obszarach zadań publicznych. Radni jednogłośnie je zaakceptowali. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych (np. pomoc społeczna, promocja zdrowia, upowszechnianie tradycji narodowych, rehabilitacja osób niepełnosprawnych) i ma charakter współpracy finansowej oraz pozafinansowej.

W tegorocznym budżecie zabezpieczono kwotę 120 tysięcy złotych. Współpraca o charakterze pozafinansowym może być prowadzona poprzez m.in. udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami, instytucjami samorządowymi czy zaprzyjaźnionymi powiatami partnerskimi, wskazywanie możliwości pozyskiwania środków, udzielanie pomocy w działalności merytorycznej, promocję wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe, obejmowanie patronatem honorowym Starosty Bełchatowskiego wydarzeń posiadających szczególną rangę i adresowanych do mieszkańców powiatu.

Blisko 220 tys. zł wyniesie dofinansowanie nauczycielom kształcenia zawodowego. Powiat Bełchatowski nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów, gdyż pieniądze na doskonalenie zawodowe nauczycieli są ustawowo wyodrębnione w budżetach organów prowadzących w wysokości 0,8 procent planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe kadry pedagogicznej. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych dofinansowaniu podlegają specjalności nadające uprawnienia i doskonalące kompetencje do nauczania przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych, do prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki specjalnej, doradztwa zawodowego, opieki i wychowania oraz specjalności nadające uprawnienia pedagogiczne i kompetencje w zakresie zarządzania w oświacie.

Odnośnie sytuacji epidemicznej w powiecie poinformowano radnych m.in. o działaniach wspierających akcję szczepień przeciwko koronawirusowi. Bełchatowskie starostwo skontaktowało się z wszystkimi gminami, by ustalić osoby odpowiedzialne za organizację dowozu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do punktu szczepień we wskazanym terminie. 18 stycznia rozpoczęły się szczepienia w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, a 20 stycznia w DPS w Zabłotach.

źródło: Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz