Home Wiadomości Dyrektor potrzebny od zaraz.

Dyrektor potrzebny od zaraz.

by admin
270 wejść

Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że poszukuje osoby na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Lipowej 67 A w Bełchatowie na podstawie umowy na czas określony (zastępstwo). Osoby zainteresowane proszone są o składanie swoich dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 17/19, Bełchatów) w terminie do 18.01.2022 r.

Osoba kandydująca na przedmiotowe stanowisko musi posiadać:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowaną opinię,
 7. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dodatkowo mile widziana znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, posiadanie podstawowej wiedzy o ogólnych zasadach funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, znajomość ustawy o samorządzie powiatowym i pracownikach samorządowych, doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i kierowaniu personelem, znajomość zagadnień i przepisów m.in. w zakresie ustawy o finansach publicznych, oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zarząd Powiatu informuje, że zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności obejmuje:

 • zapewnienie kompleksowej realizacji zadań PZD,
 • organizacja i nadzór nad pracą PZD oraz reprezentacja na zewnątrz,
 • przygotowywanie projektu rocznego planu dochodów i wydatków PZD,
 • ustalanie planu pracy PZD,
 • ustalanie szczegółowych zakresów czynności pracowników i kontrola ich wykonywania,
 • organizacja i koordynowanie całorocznego utrzymania dróg,
 • organizacja działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego.

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz wypełniony, własnoręcznie i czytelnie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie – zastępstwo” w terminie do 18 stycznia 2022 r. do godz. 15:30.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz