Home Województwo Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

by admin
56 wejść

Zgodnie z Obwieszczeniem Nr 1/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 09 stycznia 2024 r. kwalifikacja wojskowa na terenie województwa łódzkiego w 2024 roku odbędzie się w okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Na terenie powiatu bełchatowskiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w terminie od dnia 28 marca do dnia 29 kwietnia 2024 roku w lokalu położonym pod adresem Bełchatów, ul. Pabianicka 34.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022-2023:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Po otrzymaniu wezwania od właściwego Wójta bądź Burmistrza osoba ma obowiązek stawienia się terminie określonym w wezwaniu, w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bełchatowie, w lokalu przy ul. Pabianickiej 34.

Dokumenty, które należy przedstawić w dniu stawienia się do kwalifikacji wojskowej:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się przed Komisją albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność wraz z dokumentacją medyczną,
 3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 4. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, przedstawiają dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną, wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli osoba wzywana nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu i zawiadomi o tym Wójta bądź Burmistrza do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, Wójt/Burmistrz wyznacza tej osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą grzywna, albo zarządzone zostanie przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób – mieszkańców Gminy Zelów została wyznaczona w terminie 19.04.2024 r. oraz 22.04.2024 r. Osoby podlegające wezwaniu otrzymają imienne wezwania na adres zameldowania z wyznaczonym terminem i godziną stawiennictwa.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 44 635 15 32.

źródło: UM Zelów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz