Home Regionalne Trwa nabór na ławnika sądowego w piotrkowskim sądzie

Trwa nabór na ławnika sądowego w piotrkowskim sądzie

by admin
104 wejść

Trwa uzupełniający nabór na ławników sądowych. Jeśli więc znasz osobę, która lubi się udzielać społecznie, dysponuje wolnym czasem i spełnia ustawowe wymagania – zgłoś jego kandydaturę. Czas na złożenie dokumentów jest do 30 kwietnia.

Ławnik sądowy to osoba, która reprezentuje społeczeństwo w trakcie rozpraw sądowych oraz wydawania wyroków. Ławnicy nazywani są także sędziami społecznymi. I w sądzie mają takie same prawa jak asesorzy. Sędziowie doceniają ławników, ponieważ często nieprawnicze wykształcenie lub doświadczenie życiowe pomagają w podjęciu właściwej decyzji i wydaniu sprawiedliwego, niekrzywdzącego wyroku.

Osoby, które chciałyby taką właśnie funkcję pełnić, ma szansę. Trwa właśnie nabór uzupełniający na kadencję 2024-2027. Potrzebnych jest 30 ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Jakie wymagania trzeba spełniać, by zostać ławnikiem?

Każdy, kto chce zostać ławnikiem, musi spełnić kilka wymagań:

 • być powyżej 30. roku życia, ale poniżej 70.,
 • posiadać obywatelstwo polskie oraz pełnię praw cywilnych i obywatelskich,
 • być zatrudnionym lub prowadzić działalność gospodarczą, lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • brak kartoteki kryminalnej,
 • posiadać minimum średnie wykształcenie.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że ławnikiem nie może być osoba, która jest zatrudniona w sądzie, prokuraturze, jednostkach policji czy służbie więziennej. Nie mogą to też być radni, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, adwokaci. A także aplikanci radcowscy i osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jak zgłosić kandydata na ławnika?

Kandydatów na ławników radom gmin zgłaszają: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych. Kandydatów mogą również zgłosić grupy co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Bełchatowa.

Jakie dokumenty są potrzebne, by kandydować na ławnika?

Kandydaci ubiegający się o stanowisko ławnika sądowego, muszą złożyć odpowiednie dokumenty w Urzędzie Miasta Bełchatowa. Do wypełnionej karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, 
 • aktualny odpis z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo odpis  lub  zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru, lub ewidencji w przypadku zgłoszenia dokonanego  przez  stowarzyszenie, inną  organizację  społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
 • listę  osób  zawierającą  imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata na ławnika,  w przypadku  zgłoszenia przez obywateli.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej, lub zawodowej do właściwego rejestru, lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru czy ewidencji ponosi Skarb Państwa. Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Gdzie złożyć dokumenty i do kiedy?

Nabór uzupełniający trwa do 30 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie lub nie spełnią wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie  terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia na ławnika wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Miasta Bełchatowa ul. Czyżewskiego 7 (pokój 112)  w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30, we wtorki w godz. 8:00-18:00 oraz w piątki w godz. 7:30-13:30. Wzory dokumentów można pobrać z załącznika poniżej.

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Jaszyńska – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, nr tel.   44 733 52 49

źródło: UM Bełchatów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz