Home Wiadomości EkoMistrz dolnośląskiej ekologii.

EkoMistrz dolnośląskiej ekologii.

by admin
405 wejść

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, znalazła się w gronie laureatów nagrody „#EkoMistrzowie dolnośląskiej ekologii” przyznanej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za realizację zadania „Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 4 w Elektrowni Turów”.

Nagrody wręczono 28 września 2018 r. we Wrocławiu podczas uroczystej Gali z okazji 25-lecia WFOŚiGW. Statuetkę odebrał Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK. Oprócz PGE GiEK nagrody odebrali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które aktywnie podejmowały działania mające wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój Dolnego Śląska, a także przyczyniły się do budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Jesteśmy świadomi i odpowiedzialni nie tylko za bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale i środowisko naturalne. Spółka PGE GiEK dotychczas zrealizowała już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Jednym z takich projektów jest nagrodzona dzisiaj inwestycja w Elektrowni Turów – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK. – Środki finansowe czyli preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie ok. 104 mln zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 100 mln zł, a także bezzwrotne dotacje otrzymane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 w kwocie ponad 37 mln zł, pomogły Elektrowni Turów w kompleksowym ograniczeniu emisji tlenków siarki nie tylko z bloku energetycznego nr 4 ale również z bloków nr 5 i 6. Łącznie pozyskane środki w kwocie około 241 mln zł to niemal 50 proc. kosztów budowy całej instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z tych bloków, która w efekcie zmniejszyła emisję tlenków siarki z tych bloków ok. 87,5 proc., a skuteczność odsiarczania spalin wynosi ok. 98,5 proc. Ze względu na troskę o środowisko naturalne oraz na społeczną odpowiedzialność biznesu, turoszowski kompleks energetyczny już od wielu lat prowadzi intensywne działania mające na celu poprawę jakości powietrza jakim oddychają mieszkańcy Bogatyni i okolic – podkreślił Sławomir Zawada.

Fundusze pozyskane przez PGE GiEK w ostatnich latach na realizację projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, przeznaczono na inwestycje o charakterze proekologicznym, m.in. na budowy i modernizacje instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, przyczyniające się do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu. Zrealizowana inwestycja w Turowie na blokach 4–6 pomogła dostosować aktywa wytwórcze elektrowni do wymagań jakie stawia Dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED) w zakresie emisji tlenków siarki oraz pyłu.

W ramach spółki PGE GiEK zrealizowano wiele projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Na wszystkie projekty pozyskano łącznie 1 mld 217 mln zł finansowania preferencyjnego, w tym 694 mln zł środków zwrotnych oraz 523 mln zł środków bezzwrotnych. Pieniądze te pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), a także wojewódzkich funduszy w Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i Zielonej Górze oraz z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dystrybuowanych przez instytucje krajowe, m.in. NFOŚiGW, NCBiR, bezpośrednio z Unii Europejskiej oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Elektrownia Turów w swojej działalności produkcyjnej wykorzystuje nowoczesne technologie, które sukcesywnie ograniczają emisje tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłów do atmosfery. W ciągu najbliższych pięciu lat, w wyniku prowadzonych modernizacji, emisja tych substancji będzie w dalszym ciągu redukowana. Spółka PGE GiEK przywiązuje bardzo dużą wagę do minimalizowania wpływu na środowisko naturalne i maksymalizowania działań związanych z ochroną środowiska. W 2021 roku wejdą w życie zaostrzone wymogi środowiskowe wynikające z konkluzji BAT. Z uwagi na konieczność dostosowania jednostek wytwórczych do sukcesywnie zaostrzanych norm, w Elektrowni Turów realizowane są działania inwestycyjne, których celem jest przystosowanie układów technologicznych i instalacji do pracy w nowych uwarunkowaniach formalno-prawnych.

Obecnie w Elektrowni Turów funkcjonuje sześć bloków energetycznych. Po wyłączeniu z eksploatacji ostatniego z trzech najstarszych bloków energetycznych w 2013 roku i w obliczu wystarczających zasobów węgla brunatnego, podjęto decyzję o uzupełnieniu ubytku mocy poprzez budowę nowego bloku energetycznego.

Inwestycja w nowy blok o mocy brutto 496 MW ma zostać oddana do eksploatacji w II kwartale 2020 roku. Równolegle z tą inwestycją Elektrownia Turów prowadzi gruntowną modernizację bloków 1–3 inną, która ma zakończyć się już w przyszłym roku. Wartość projektu to około 800 mln zł. Zakończenie tego zadania przyczyni się do wydłużenia żywotności jednostek wytwórczych o minimum 20 lat, zwiększenia ich mocy z 235 MW do 250 MW, a także poprawienia ich sprawności i dyspozycyjności. W trakcie prac zostaną zmodernizowane główne wyspy technologiczne bloków, tj. kotły, turbiny, generatory, elektrofiltry oraz systemy sterowania.

Realizacja projektu zaowocuje również istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu. – Ochrona środowiska to dla nas bardzo ważny aspekt działalności spółki PGE GiEK. Przede wszystkim koncentrujemy się na ograniczeniu emisji gazów i pyłów do atmosfery, ochronie wód i gleb, rekultywacji terenów pogórniczych, oraz ich racjonalnym wykorzystywaniu. Od początku funkcjonowania Elektrowni Turów wprowadzano niestandardowe rozwiązania techniczne i ekonomiczne. Dzięki temu turoszowska elektrownia jest teraz w pełni nowoczesnym, strategicznie ulokowanym oraz przyjaznym dla środowiska i pracowników zakładem produkującym energię elektrycznąNa dostosowanie mocy wytwórczych Elektrowni Turów do nowych standardów emisyjnych (BREF/BAT) przeznaczamy ponad 100 mln PLN. W ramach tej kwoty, dla bloków 1–6 zmodernizujemy instalacje niekatalitycznego odazotowania spalin, zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków, zabudujemy instalacje redukcji emisji rtęci i monitoring emisji zgodny z wymaganiami wynikającymi z Konkluzji BAT. Ponadto planujemy modernizację elektrofiltrów, co w znaczący sposób przyczyni się do redukcji emisji pyłu – podkreśla Sławomir Zawada.

informacja prasowa PGE GiEK

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz