Home Regionalne Bezwzględny zakaz podlewania.

Bezwzględny zakaz podlewania.

by admin
427 wejść

ZARZĄDZENIE NR 78/2019 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie bezwzględnego zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629) w związku z niedoborem wody na terenie gminy Bełchatów oraz utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych na terenie gminy Bełchatów od dnia podjęcia do odwołania.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2. Nadzór i egzekwowanie niniejszego zarządzenia powierza się upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Bełchatów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Bełchatów oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

źródło: ugBełchatów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz