Home Powiat Kolejny wolny etat w Starostwie Powiatowym

Kolejny wolny etat w Starostwie Powiatowym

by admin
480 wejść

O stanowisko pracy ds. mapy zasadniczej i aktualizacji baz danych w referacie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w bełchatowskim starostwie mogą ubiegać się osoby z wykształceniem wyższym lub średnim na kierunku geodezyjnym. Dokumenty aplikacyjne można składać do 7 września br.

STAROSTA BEŁCHATOWSKI
ogłasza nabór Nr 10/2020 na wolne stanowisko pracy ds. mapy zasadniczej
i aktualizacji baz danych w Referacie – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Pabianickiej 17/19, 97-400 Bełchatów

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie na kierunku geodezyjnym wyższe lub średnie;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania EWMAPA;
 • znajomość systemu operacyjnego WINDOWS 10, oprogramowania OŚRODEK, EWOPIS oraz geodezyjnych programów obliczeniowych;
 • znajomość edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, np. LIBREOFFICE, MS OFFICE;
 • znajomość i umiejętność stosowania ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych;
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania organów samorządu terytorialnego – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 • znajomość zagadnień i przepisów w zakresie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:
1) Aktualizacja bazy danych w systemie EWMAPA;
2) Prowadzenie bazy numerycznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, weryfikacja spójności przekazywanych zbiorów danych przez wykonawcę prac geodezyjnych z prowadzonymi przez organ bazami danych;
3) Czuwanie nad bezpieczeństwem danych i ich zabezpieczeniem. Wykorzystywanie wszystkich modułów systemu „Ośrodek”, EWMAPA”, „BANK OSNÓW” oraz programów towarzyszących do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
4) Obsługa interesantów, udzielanie informacji o posiadanych zasobach, sposobach ich wykorzystania i zasadach udostępniania materiałów z zasobu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) Przyjmowanie, ewidencjowanie, zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów w Ośrodku;
6) Wydawanie dokumentów z zasobu oraz naliczanie należności i dokumentu obliczenia opłaty za wykorzystane materiały;
7) Współudział w pracach dotyczących oceny przydatności materiałów zasobu pod kątem ich włączenia i wyłączenia w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku: Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Praca na cały etat, wykonywanie pracy przy komputerze, bezpośredni kontakt z klientami.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
Informacja o stosowaniu art. 13a ust. 2 ustawy w ogłoszonym naborze: NIE

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny – własnoręcznie, czytelnie podpisany,
 • życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie, czytelnie podpisany,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów (np. zaświadczenie o okresie zatrudnienia w przypadku trwającego stosunku pracy) potwierdzających wymagany staż pracy uwierzytelnione (poświadczone za zgodność z oryginałem) przez kandydata;
 • odpis lub kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie uwierzytelnione ( poświadczone za zgodność z oryginałem) przez kandydata;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach uwierzytelnione ( poświadczone za zgodność z oryginałem) przez kandydata;
 • wypełniony, własnoręcznie i czytelnie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik nr 8 do Procedury Naboru do pobrania na stronie http://www.bip.powiatbelchatowski.pl);
 • własnoręcznie i czytelnie podpisane oświadczenie kandydata ( załącznik nr 7 do Procedury Naboru):o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wymienionym stanowisku, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kserokopie dokumentów mogą zostać uznane za uwierzytelnione wówczas, gdy zawierają adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” oraz datę i czytelny podpis osoby uwierzytelniającej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Nabór nr 10 / 2020 na stanowisko ds. mapy zasadniczej i aktualizacji baz danych w Referacie – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Bełchatowie” w terminie do dnia 07.09.2020 r. do godziny 1530 (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP) osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19 lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).

Dodatkowe informacje
Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających i wymaganych w niniejszym naborze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiatbelchatowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Pabianickiej 17/19.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonej procedury naboru są dołączane do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów można odebrać osobiście za potwierdzeniem odbioru, bądź można upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia w Zespole ds. Kadr Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w pokoju w ciągu 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w wyniku przeprowadzonej procedury naboru, natomiast
w przypadku niewyłonienia kandydata przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Pabianickiej 17/19, 97-400 Bełchatów;
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: bstachowicz@powiat-belchatowski.pl;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO;
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO) oraz do ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO;
Ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), jednak skorzystanie z tego prawa będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w naborze;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w procedurze naboru, a w przypadku niewyłonienia kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

źródło: Powiat Bełchatowski

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz