Home Wiadomości Od jutra można składać wnioski o przyznanie dotacji dla przedsiębiorców.

Od jutra można składać wnioski o przyznanie dotacji dla przedsiębiorców.

by admin
381 wejść

O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności z ww. kodami;
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

Wysokość oferowanego wsparcia 

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. Dotacja udzielana jest jednorazowo. 

Obowiązki mikro i małego przedsiębiorcy w związku z otrzymaniem dotacji? 

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie od dnia udzielenia dotacji do upływu okresu 3 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji. 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej? 

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformęPraca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP. 

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 stycznia 2021 r. 

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zze4.

DO POBRANIA:

Bezpośredni link do wortalu PSZ: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza 

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz