Home Sport Kadra Polskich rugbystów na wózkach w Solparku. [VIDEO]

Kadra Polskich rugbystów na wózkach w Solparku. [VIDEO]

by admin
878 wejść

Od ubiegłej środy w kleszczowskim Solparku gości kadra narodowa rugbystów na wózkach. Drużyna przygotowuje się do mistrzostw Europy, które nie odbyły się w ubiegłym roku ze względu na epidemię koronawirusa. Zarząd Polskiego Związku Rugby na Wózkach wraz ze Światową Federacją Rugby na Wózkach podjął decyzję o przeniesieniu uroczystości na przełom czerwca i lipca tego roku.

Rugby na wóz­kach zostało wymy­ślone w 1977 roku przez grupę spor­tow­ców z pora­że­niem czte­ro­koń­czy­no­wym. Sportowcy Ci chcieli zna­leźć dla sie­bie sport, w któ­rym mogliby się reali­zo­wać. Miał on być alter­na­tywą dla koszy­kówki na wóz­kach, w któ­rej wyma­gana jest spraw­ność w obrę­bie koń­czyn gór­nych. Rugby na wóz­kach zawiera pewne ele­menty koszy­kówki, piłki ręcz­nej i hokeja na lodzie. Podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Atlancie w roku 1996 zostało zapre­zen­to­wane jako dys­cy­plina poka­zowa. Natomiast od Igrzysk w Sydney rugby stało się oficjalnie dys­cy­pliną paraolimpijską.

Mecze roz­gry­wane są na boisku o wymia­rach boiska do koszy­kówki. Gra się 4 na 4 (każda dru­żyna ma 8 zastęp­ców na ławce rezer­wo­wych) w for­ma­cie mixed, tzn. dru­żyny skła­dają się z kobiet i męż­czyzn. Ze względu na wyma­ganą siłę jest to sport zdo­mi­no­wany głów­nie przez męż­czyzn.

Celem gry jest prze­kro­cze­nie linii bram­ko­wej (ma ona 8 metrów sze­ro­ko­ści), zawod­nik może trzy­mać piłkę na kola­nach. Do gry używa się piłki siat­ko­wej. Kontakt mię­dzy wóz­kami jest dozwo­lony, nato­miast kon­takt fizyczny jest zabroniony. Możliwe jest wyry­wa­nie lub wybi­ja­nie piłki z rąk prze­ciw­nika, nie można jed­nak uderzyć w ręce przeciwnika. Od kiedy zespół wej­dzie w posia­da­nie piłki ma tylko 40 sekund na strze­le­nie bramki.

Przed linią bram­kową znaj­duje się pole bram­kowe o wymia­rach 8×1,75m w któ­rym może znaj­do­wać się mak­sy­mal­nie 3 zawod­ni­ków bro­nią­cych, nato­miast ata­ku­jący może prze­by­wać w nim mak­sy­mal­nie 10 sekund. Piłka musi być wpro­wa­dzona na połowę prze­ciw­nika w ciągu 15 sekund, nato­miast zawod­nik musi kozło­wać piłkę raz na 10 sekund. To wszystko spra­wia, że sport ten jest bar­dzo szybki i widowiskowy.

Mecz składa się z czte­rech 8 minu­to­wych kwart, zegar zatrzy­muje się pod­czas każ­dej prze­rwy w grze. W przy­padku remisu roz­gry­wane są 3-minutowe dogrywki.

źródło: blog.neoreh.pl/

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz