Home Edukacja Szkoła w Bujnach Szlacheckich zostanie przekształcona w filię.

Szkoła w Bujnach Szlacheckich zostanie przekształcona w filię.

by admin
466 wejść

Podczas XIII a zarazem ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zelowie, radni przegłosowali projekt uchwały dotyczący przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach, do struktury klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym. 

Uchwalono także m.in. nowy budżet na rok 2020, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Zelów w 2020 roku, czy petycję w sprawie odbudowy linii kolejowej do Zelowa.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
 6. Informacja dotycząca wyników osiągniętych w ramach służb ponadnormatywnych w roku 2019.      
 7. Sprawozdanie za lata 2018-2019 z realizacji zadań podejmowanych w ramach przyjętych priorytetów ujętych w „Gminnym programie opieki nad zabytkami Gminy Zelów na lata 2018-2021”.  
 8. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Zelowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2029.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.  
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2020 rok
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Zelów w 2020 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów. 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Zelowie ul. Poznańska 8.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zelów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w domach dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży dotkniętych przemocą domową lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na rok 2020.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej odbudowy linii kolejowej do Zelowa.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zelów na rok szkolny 2019/2020.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach, do struktury klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym.         
 24. Wolne wnioski i informacje. 
 25. Zakończenie sesji

Może Cię zainteresować

1 komentarzy

Re. 2 stycznia 2020 - 12:27

Odbudowa linii kolejowej?! To jakiś żart? Kto wymyśla takie niedorzeczności!?! Na bilety za autokar szkolny jakoś gminy nie stać, a zachciewa im się i tak zbytecznej koleji. Chore!

Reply

dodaj komentarz